Shopping Cart

GRATIS VERZENDING BOVEN € 150

LEG-INC AMSTERDAM

TAILOR MADE LEGGINGS

Algemeen 

1.1 Dit zijn de voorwaarden van Leg-Inc, gevestigd aan de Bilderdijkstraat 200-H, 1053 LE te Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59301333.

 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van Leg-Inc en alle overeenkomsten met jou. Door online artikelen te bestellen en te kopen, accepteer je deze algemene voorwaarden. 

1.3 Alle handelsbetrekkingen tussen jou en Leg-Inc worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetten. 

  1. Handelsmerken en intellectueel eigendom 

2.1 Leg-Inc is trots op haar merk. Ongeautoriseerd gebruik van haar handelsmerken, handelsnamen en logo’s zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. 

2.2 De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten ontworpen door Leg-Inc behoren uitsluitend toe aan Leg-Inc. 

2.3 Leg-Inc zal haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet afdwingen. 

  1. Bestellingen 

3.1 U kunt een bestelling plaatsen via de contactlinks bij de desbetreffende producten of via het contactformulier. 

3.2 Leg-Inc stuurt een bevestiging van de bestelling per e-mail. 

3.3 Er is een geldige overeenkomst zodra Leg-Inc uw betaling heeft ontvangen. 

3.4 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die nodig en noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling correct, volledig en up-to-date is. 

3.5 Leg-Inc behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een bestelling om welke reden dan ook te weigeren en / of service aan iemand te weigeren. In dit geval zal Leg-Inc het totale betaalde bedrag voor de geweigerde bestelling binnen 30 dagen terugbetalen. 

  1. Prijzen 

4.1 De prijzen vermeld op de website zijn in Euro’s (€) en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Alle douane- of invoerrechten en /of lokale belastingen zijn voor eigen rekening. 

4.3 Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar hebben geen invloed op het te betalen bedrag als onderdeel van een geldige bestelling die door Leg-Inc per e-mail is bevestigd. 

4.4 Alle informatie over prijzen, specificaties etc. zoals vermeld op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Leg-Inc kan de juistheid ervan niet garanderen. Daarom is Leg-Inc niet verplicht om bestellingen die zijn geplaatst op basis van onjuiste of onvolledige informatie te voltooien en te leveren. 

  1. Betaling 

5.1 Elke bestelling wordt binnen 5 werkdagen verzonden zodra Leg-Inc de volledige betaling heeft ontvangen. 

5.2 Wanneer we uw bestelling ontvangen, sturen we u een factuur per e-mail. 

5.3 Na ontvangst van de volledige betaling stuurt Leg-Inc een orderbevestiging. 

  1. Privacy 

6.1 Leg-Inc respecteert uw privacy. Daarom wordt de informatie die u ons via de website verstrekt alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken en om u te informeren over Leg-Inc. 

6.2 Leg-Inc zal nooit informatie over u aan derden verstrekken, tenzij Leg-Inc op grond van een wettelijke bepaling of een oordeel verplicht is vertrouwelijke informatie te verstrekken aan door de wet of vonnis aangewezen derden en Leg-Inc kan dit niet met succes beroep aantekenen op een erkend of toegestaan recht om vragen te weigeren. In dit geval heeft Leg-Inc niet de verplichting om schade te verhalen of te herstellen. 

  1. Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Leg-Inc jegens haar klanten is beperkt tot de aankoopprijs van de bestelde artikelen inclusief betaalde verzendkosten. Leg-Inc is nimmer aansprakelijk voor winstderving of goodwill of enige andere gevolgschade. 

  1. Overmacht 

8.1 Leg-Inc is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt door overmacht.  

8.2 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Leg-Inc opgeschort. Indien deze termijn langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de bestelling te beëindigen zonder verdere verplichting tot vergoeding van enige schade. 

8.3 Onder overmacht wordt ook verstaan die situaties waarin u onjuiste of onvolledige informatie aan Leg-Inc heeft verstrekt. In dit geval is Leg-Inc niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, tenzij Leg-Inc de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie had moeten kennen. 

Bedrijfsinformatie Leg-Inc V.O.F is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59301333. BTW nummer: NL8534.11.669 B01